Przejście do sekcji:

Treść strony - Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OBROWIE

I.  Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie został utworzony na mocy

        Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XIII/84/2007 z dnia 21.12.2007 r.   

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą na  podstawie:

        1.ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

           kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm);

        2.art.7 ust.1 pkt.9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

           gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm);

        3.niniejszego statutu.

§ 3. Gminny Ośrodek Kultury ma siedzibę w Obrowie i obejmuje zasięgiem swojego

        działania teren  Gminy Obrowo

§ 4.  1.Rada Gminy w  Obrowie jest organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury.

        2.Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny

            nadany przez jego kierownika po zasięgnięciu opinii organizatora.

        3.Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje

            Wójt Gminny w Obrowie

§ 5. Organizator zapewnia Gminnemu Ośrodkowi Kultury środki niezbędne do prowadzenia

        działalności statutowej i rozwoju oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest

        prowadzona. Wysokość rocznej dotacji przeznaczonej na działalność statutową ustala

        Rada Gminy w Obrowie w uchwale budżetowej.

§ 6.  1.Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru

           instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

        2.Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym

           brzmieniu i adres siedziby.

 

II. Cele i zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie

 

§ 7. Podstawowym celem instytucji jest upowszechnianie kultury, rozbudzanie oraz

        zaspakajanie społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnych, rozrywkowych i

        rekreacyjnych środowiska.

§ 8.  Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury należy:

        1)Edukacja kulturalna  i sportowa oraz wychowanie poprzez sztukę, sport i rekreację;

        2)Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

        3)Udostępnianie, tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury oraz

           włączanie ich do społecznego obiegu;

        4)Inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu

           kulturalnym;

        5)Kultywowanie tradycji i folkloru

        6)Współpraca z osobami prawnymi oraz wymiana krajowa i zagraniczna w zakresie

           kultury i rekreacji w granicach zatwierdzonych przez organizatora;

        7)Programowanie nadzorowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych  o

           charakterze masowym i kameralnym z prawem zlecania ich realizacji innym osobom

          prawnym i fizycznym;

        8)Organizowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;

        9)Promowanie uzdolnionej młodzieży oraz każda inna działalność kulturalna na terenie

          gminy Obrowo.

§  9.W porozumieniu z organizatorem Gminny Ośrodek Kultury może podejmować również

        inne działania wynikające z potrzeb środowiska i mieszczące się w granicach prawa.

 

III. Organizacja i zarządzanie:

 

§ 10.1.Na czele Gminnego Ośrodka Kultury stoi kierownik, który zarządza nim, reprezentuje

            na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

         2.Kierownika Gminnego Ośrodka powołuje oraz odwołuje organizator.

§ 11.1.W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,

            administracyjno-księgowej oraz obsługi.

         2.W miarę potrzeb w Gminnym Ośrodku Kultury mogą być zatrudnieni specjaliści z

            różnych dziedzin posiadający kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i

            pełnionych funkcji.

         3.Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 12.Wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury ustalane są na podstawie

        odrębnych przepisów.

§ 13.Szczegółową organizację wewnętrzną ustala Kierownik w regulaminie wewnętrznym

        oraz zarządzeniach i innych regulaminach.

 

IV. Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

 

§ 14.1.Gminny Ośrodek Kultury jest finansowany z dotacji z budżetu Gminy, środków

            otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

        2.Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią

            mienia w tym świetlicami wiejskimi oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w

            ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 15. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla

          instytucji kultury.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy,

          zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i środków

          pochodzących z innych źródeł.

§ 17. 1.Zmianami w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego zadania.

          2.Niniejszy statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

             Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przejdź do początku strony