Przejście do sekcji:

Treść strony - Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • wśród opublikowanych grafik 3434 zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lub opis jest jednowyrazowy - opisy będą sukcesywnie uzupełniane;
 • wśród osadzonych obiektów (głównie odtwarzacz z serwisu Youtube) 102 z nich nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane;
 • w strukturze serwisu istnieje 101 podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są nadrzędne wobec nich podstrony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - przejście do strony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Cąbrowski, informatyk@obrowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 678 60 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo

Urząd Gminy Obrowo, Gminny Ośrodek Kultury ul. Aleja Lipowa 29; 87-126 Obrowo

Parking przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie dostosowany do osób niepełnosprawnych – oznakowanie będzie montowane wiosną 2020 r. Podjazd – kostka brukowa, zamontowane barierki. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Korytarze są szerokie, dobrze oświetlone. Brak wind. Brak tablic kontrastowych, czy tablic w języku brajla dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak urządzeń dla osób z wadami słuchu (nie ma dostępności pętli indykcyjnych). W Ośrodku nie ma osoby, która ma przeszkolenie do języka migowego (PJM). Brak oznaczeń dot. możliwości wejścia do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem. Toaleta w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi i odpowiednie uchwyty przy toalecie).

Osiecki Klub Kultury

Budynek Osieckiego Klubu Kultury 87-125 Osiek nad Wisłą ul. Toruńska 34A brak parkingu przed budynkiem. Szerokie wejście główne do budynku na poziomie gruntu, bez progów i schodów. Brak wind. Brak tablic kontrastowych, czy tablic w języku brajla dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak urządzeń dla osób z wadami słuchu (nie ma dostępności pętli indykcyjnych). W Osieckim klubie Kultury  nie ma osoby, która ma przeszkolenie do języka migowego (PJM). Brak oznaczeń dot. możliwości wejścia do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przejdź do początku strony